Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Raad Wierden: Grens bereikt bij ‘creatief maatwerk’ van college bij ontwikkelingen in buitengebied

Dirco Rijnders
Dirco Rijnders, fractievoorzitter SGP
Beeld: Gemeente Wierden

Maar liefst 18 bestemmingsplanwijzigingen stonden afgelopen week op de raadsagenda in de gemeente Wierden. Daarvan werden er 16 met een hamerslag akkoord verklaard. Maar met 2 hadden meerdere fracties meer moeite. Die gingen om herziening van de bestemmingsplannen Kartelaarsdijk 5 en Keizersdijk 1.

Aan de Kartelaarsdijk 5 is het plan om een nieuwe schuur met een oppervlakte van 300 vierkante meter te bouwen en binnen het woonperceel een bijgebouw van 150 vierkante meter te bouwen. Daar werd maatwerk toegepast, omdat er niet volledig voldaan werd aan de door de Rood voor Roodregeling gevraagde sloopmeters. “Kern van deze regeling is dat oude schuren in het buitengebied opgeruimd worden. Wij menen dat die kern hier uit het oog verloren is”, stelde Jan Oene Krist (CU). De ChristenUnie ging wel akkoord met het voorstel maar gaf meteen de grens aan: “Tot hiertoe en niet verder.”

Tekort aan sloopmeters

Anders dan de andere fracties ging de SGP niet akkoord met deze bestemmingsplanwijziging. “In totaal wordt er 265 vierkante meter aan gebouwen gesloopt. En het plan is om 450 vierkante meter te bouwen. De initiatiefnemer komt 185 meters tekort, dat is een tekort aan sloopmeters van 40 procent. We staan open voor pragmatische oplossingen, maar we vinden dit te ver gaan. Spelregels moeten toegepast worden zoals ze zijn afgesproken: gelijke monniken, gelijke kappen”, aldus SGP-fractievoorzitter Dirco Rijnders.

Van recreatie naar wonen

De bestemmingsplanwijziging Keizersdijk 1 zorgde voor meer kritiek. De eigenaar van het daar gevestigde varkens- en melkveebedrijf wil stoppen. De bedrijfsgebouwen met een oppervlakte van 2.041 m2 worden dan gesloopt. De eigenaar wil één compensatiewoning realiseren en de huidige bedrijfswoning omzetten naar een burgerwoning. En de op het terrein aanwezige 4 recreatie-appartementen omzetten naar woonappartementen, die permanent verhuurd kunnen worden.
De eigenaar komt voor zijn plan 684 vierkante sloopmeters tekort, en investeert per meter een bedrag van 50 euro aan de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, totaal 34.200,- euro.

Semipermanente verhuur

Het plan riep nogal wat vragen op. Roselien Slagers-Bekhuis van Progressief Wierden gaf aan dat de 4 karakteristieke appartementen nu al semipermanent verhuurd worden, terwijl het recreatiewoningen zijn. Haar vraag was of deze appartementen straks ook verkocht mogen worden.

Opgerekte regeling

“Er zijn 4 kleine, maar volledige woningen gevestigd, waarvan de waarde aanzienlijk hoger is dan een vergelijkbare recreatiewoning”, reageerde CU-fractievoorzitter Kees van Dijk op de functieomzetting van recreatieve naar permanente bewoning van deze appartementen. “De initiatiefnemer komt er hier goed uit. Hier is zeker creatief maatwerk geleverd. De regeling Rood voor Rood in combinatie met KGO is behoorlijk opgerekt.” Hij miste een goede toelichting van de wethouder.

“De argumentatie van het college is gebaseerd op 4 pijlers: Rood voor rood: maatwerk, maatwerk en maatwerk”

Legaliseren situatie

De SGP stemde niet in met dit voorstel. Rijnders: “De permanente verhuur is nu illegaal. Het college wil deze situatie gaan legaliseren. Is het wenselijk om 6 wooneenheden voor permanente bewoning te creëren op één erf in het buitengebied? We denken van niet”, aldus Rijnders. “Daarnaast is ook hier maximaal maatwerk toegepast om situatie te kunnen legaliseren. De argumentatie van het college is gebaseerd op 4 pijlers: Rood voor rood: maatwerk, maatwerk en maatwerk.”

Schaarste aan huurwoningen

Wethouder Gertjan ten Brinke verdedigde het plan. “Het maakt de beëindiging mogelijk van dit agrarisch bedrijf. De regeling voldoet aan Rood voor Rood en, gelet op de schaarste aan huurwoningen, ook aan de Woonagenda.” De 4 appartementen mogen, als de eigenaar dat wil, verkocht worden. “Dat is privaatrecht en daar gaat de gemeente niet over”, aldus Ten Brinke, die verder aangeeft dat de gemeenteraad 15 jaar geleden instemde met de 4 extra woningen op het erf.

“Dat wandelpad ligt er gewoon, je kunt er al jaar en dag langswandelen”

Pad en houtsingels

Het KGO-geld gaat besteed worden aan een wandelpad dat openbaar toegankelijk is en er worden houtsingels met elkaar verbonden, vertelde Ten Brinke.
De besteding van het KGO-geld bleek een bezwaarpunt bij het CDA. “Dat wandelpad ligt er gewoon, je kunt er al jaar en dag langswandelen”, aldus Martin Braamhaar. Een raadsmeerderheid gaat akkoord, de fractie van Progressief Wierden schoorvoetend. De SGP stemde tegen.

icon_main_info_white_glyph

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

KGO staat voor Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Dat houdt in dat bij een ontwikkeling in het buitengebied aan de initiatiefnemer of eigenaar gevraagd kan worden een tegenprestatie te leveren, waarmee de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente wordt verbeterd. Zoals bijvoorbeeld het realiseren van recreatieve mogelijkheden, aanleg nieuwe natuur en het herstel van landschapselementen.

De initiatiefnemer kan groen licht krijgen voor z’n plannen, mits ook wordt geïnvesteerd in de omgeving. Hoeveel geld de initiatiefnemer daaraan moet besteden, is onder andere afhankelijk van de meerwaarde die ontstaat na de uitvoering van de plannen. Het geld mag niet gebruikt worden voor het eigen erf.

Motie KGO

De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving was ook het onderwerp van de motie, die aan het eind van de raadsvergadering ingediend werd door Progressief Wierden en de VVD. “De regeling levert elke keer vragen op van raadsleden. Wat we onder andere willen weten is wat de bestemming van dit geld kan zijn, en wie die bestemming bepaalt. Dat is vaak erg onduidelijk”, aldus PW-raadslid Roselien Slagers-Bekhuis.

Roselien slagers gemeente wierden
Roselien Slagers-Bekhuis, raadslid Progressief Wierden
Beeld: Gemeente Wierden
“De verantwoording voor de besteding van het geld blijft voor de raad schimmig”

Transparantie

“In deze vergadering alleen al gaat het om 140.000 euro. De gemeente berekent het bedrag, de eigenaar bepaalt het doel. De verantwoording voor de besteding van het geld blijft voor de raad schimmig. Waar het ons omgaat is transparantie: duidelijkheid met betrekking tot de inzet en besteding van de middelen. In het verleden zijn te vaak de KGO-gelden, geheel of gedeeltelijk, gebruikt om het eigen erf te verfraaien.”

Lijst met instellingen

De indieners vroegen om een lijst met instellingen, stichtingen, organisaties die in aanmerking wensen te komen voor KGO-gelden, een duidelijke beschrijving van het besluitvormingsproces welke stichting, instelling, organisatie een bedrag tegemoet kan zien bij een bestemmingsplanwijziging zodat niet alleen de ontwikkelaar/eigenaar deze beslissing neemt, en achteraf verantwoording van de KGO-gelden.

“Het KBO-geld is bedoeld voor algemeen maatschappelijk belang, en niet voor eigen erf”

Verwarring en discussie

Anne Schasfoort-Platenkamp (VVD), mede-indiener van de motie: “Het KGO-beleid en daarmee de inzet van KGO-gelden veroorzaakt bij bestemmingsplannen vaak verwarring en discussie bij de fracties. Het KBO-geld is bedoeld voor algemeen maatschappelijk belang, en niet voor eigen erf, zoals nu toch soms gebeurt. Wat onze fractie betreft kan het allemaal transparanter en duidelijker.”

Grijze KGO-gebied

Ook de andere fracties liepen tegen het ‘grijze gebied van de KGO-gelden’ aan, maar vonden de motie, hoewel sympathiek, te vroeg en overbodig, omdat sinds kort een werkgroep-KGO zich over deze materie buigt. Deze fracties willen afwachten wat de werkgroep hierover zegt.

Punten toevoegen

“In november vorig jaar hebben we van het college een brief ontvangen dat KBO-geld niet meer op eigen erf geïnvesteerd mag worden. En in diezelfde brief staat ook dat wij het KGO-beleid en Rood voor Rood gaan evalueren”, vertelde NEW-raadslid Leonie Prieshof-Otten. In februari heeft een afvaardiging van de raad hierover verder gepraat. Prieshof: “De punten die PW en VVD noemen in hun motie zijn toen besproken, naast nog een aantal andere punten. Aan dit onderwerp wordt dus al gewerkt. Als we punten willen toevoegen of verduidelijken, kan dat via de werkgroep.”

Motie overbodig

Ook volgens wethouder Ten Brinke was de motie overbodig. “De raad heeft in december 2022 ingestemd met een KGO-lijst een lijst die als grondslag dient voor de besteding van KGO-gelden. Daar staan onder andere de projecten in waar KGO-geld aan besteed mag worden. Die KGO lijst maakt integraal deel uit van de evaluatie. We gaan hiermee aan de slag en de verantwoording achteraf gaat sowieso terugkomen in het nieuwe beleid.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.