Hengelo
Politiek

Hengelo verwacht tekort van 6 miljoen door grotere vraag Jeugdhulp en Wmo

Hengelo verwacht dit jaar uit te komen op een tekort van zo'n 6 miljoen euro. Dit is grotendeels te verklaren door het tekort op het sociaal domein. Hiermee zet de negatieve trend van 2020 (een tekort van 8 miljoen euro) zich bij ongewijzigd beleid ook de komende jaren door. Dat is grotendeels te verklaren door een toenemende vraag in de Jeugdhulp en de Wmo.

21719 Geld
Hengelo verwacht dit jaar uit te komen op een tekort van zo'n 6 miljoen euro. Dit is grotendeels te verklaren door het tekort op het sociaal domein. © 1Twente

Koers voortzetten

Het college stelt de raad voor het tekort van 6 miljoen euro te dekken door 4,7 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve en 1,3 miljoen euro vanuit eerder ontvangen of nog te ontvangen rijksmiddelen. Los van de twee grote opgaven op het gebied van Jeugdhulp en Wmo wil het college van B en W de koers van de afgelopen jaren vooral voortzetten. "Hengelo is van oudsher bij uitstek een veilige woon- en techniekstad, waar het in de wijken prettig leven en verblijven is. Dat moet ook zo blijven en daar zetten we onverkort op in", zegt het college van B en W in de Kadernota 2022-2025.

'Licht positief'

Het college heeft de Kadernota 2022-2025 samen met de Eerste Beleidsrapportage 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. Volgens planning neemt de gemeenteraad hierover op 13 juli een besluit. Daarmee bepalen ze de ambitie en koers voor de stad voor de komende jaren, zowel inhoudelijk als financieel. Het college beoordeelt het financieel perspectief voor de komende jaren als ‘licht positief’, ondanks zorgen en risico’s als gevolg van ontwikkelingen in het sociaal domein en onzekerheid over de rijksinkomsten. Daarbij gaat het college er van uit dat het rijk een deel van de stijgende kosten in het sociaal domein de komende jaren compenseert.

icon_main_quote_red_glyph

"Extra rijksmiddelen zijn essentieel om te voorkomen dat we op andere gemeentelijke taken moeten bezuinigen."

College van B en W

Voorzieningenniveau op peil houden

Het college wil blijven inzetten op behoud van het goede voorzieningenniveau dat Hengelo kenschetst: "Juist in deze onzekere tijd is het belangrijk om ons hoogwaardige niveau op onder meer sport/beweging, cultuur en sociale voorzieningen op peil te houden. Wij hebben hier blijvend aandacht voor. Daarnaast zetten wij in op versterking van de sociaal economische ontwikkeling en structuur", aldus het college. "We blijven met prioriteit investeren in de ontwikkeling van onze binnenstad en Hart van Zuid. De komende jaren willen we hier voldoende en betaalbare woningen realiseren. We willen bouwen voor een brede doelgroep - van 18 tot 67 jaar - zodat onze beroepsbevolking groeit."

Zorgen sociaal domein

Er zijn vooral zorgen op gebied van Jeugdhulp en Wmo. De kosten rijzen hier de laatste jaren de pan uit. Met name bij de Jeugdhulp zet Hengelo langere en zwaardere hulp in dan vooraf gedacht. En er zijn meer mensen die aankloppen voor ondersteuning vanuit de Wmo, bijvoorbeeld als gevolg van het landelijke abonnementstarief voor huishoudelijke ondersteuning. Zonder maatregelen verwacht het college in 2021 uit te komen op een tekort van 6 euro miljoen euro, oplopend naar een risico van gemiddeld 11 euro miljoen euro in de volgende jaren. "Duidelijk mag zijn dat dit niet verantwoord is en ingrijpen noodzakelijk is", aldus het college van B en W.

Landelijke lobby

Hengelo blijft zich aansluiten bij de landelijke lobby voor structurele compensatie vanuit het rijk. "Extra rijksmiddelen zijn essentieel om te voorkomen dat we op andere gemeentelijke taken moeten bezuinigen", zegt het college hierover. Bovendien ziet het college van B en W zich genoodzaakt om maatregelen te nemen. Daarbij wil het college vooral ‘sturen op volume’, waardoor er in de toekomst minder en/of minder zware ondersteuningstrajecten voor zowel jeugd als Wmo worden ingezet.

Nieuw beleid

Gelet op de beperkte financiële ruimte heeft het college naar eigen zeggen 'lastige keuzes moeten maken en is het college erg terughoudend geweest in de voorstellen voor nieuw beleid'. Wel stelt het college voor om extra geld beschikbaar te stellen voor kunst en cultuur en voor de versterking van de biodiversiteit, het zogenoemde 'maai- en zaaibeleid'. Andere voorstellen voor nieuw beleid zijn de renovatie van de kiosk, buitenbaden en ligweides van het Twentebad en extra geld in 2022 om eenzaamheid te bestrijden.

Woonlasten ongewijzigd

Het college kiest ervoor om de woonlasten voor inwoners grotendeels gelijk te houden. De lokale belastingen voor een eigenaar van een woning nemen in 2022 toe met 2,3% en voor een huurder met 1,8% ten opzichte van 2021. Deze stijging valt nog ruim binnen de gehanteerde inflatiecorrectie van 3,1%. Dit komt met name door een nagenoeg gelijkblijvende afvalstoffenheffing voor een gemiddeld huishouden. Eigenlijk zou de afvalstoffenheffing omhoog gaan door de hogere verwerkingstarieven voor GFT, restafval en PMD per 1 juli 2022 door Twence. Hengelo krijgt hiervoor echter compensatie door een extra dividenduitkering. Het college wil deze uitkering inzetten om ervoor te zorgen dat de inwoners niet geconfronteerd worden met stijgende afvaltarieven.

Corona-effecten

In de Eerste Beleidsrapportage kijkt het college van B en W terug op het eerste kwartaal van 2021. Uiteraard zijn er de voortdurende gevolgen van de coronacrisis. Er is onder meer meer inzet nodig om ZZP-ers en ondernemers te ondersteunen en de rijksregelingen uit te kunnen voeren. Bovendien constateert het college dat meer mensen bijstand aanvragen, waarbij de begeleiding naar werk steeds lastiger wordt. Ook opvallend is dat er veel meer kleine bouwvergunningen zijn aangevraagd en verleend. Verder ziet het college minder parkeerinkomsten als gevolg van de (gedeeltelijke) sluiting van de horeca en detailhandel in de binnenstad. Financieel gezien verwacht het college een negatief resultaat van 1,9 miljoen euro als gevolg van de coronacrisis. Het college gaat er van uit dat dit voldoende wordt gecompenseerd door het rijk, net zoals het rijk dat het afgelopen jaar heeft gedaan.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.