Verkeer
Stuur appje
Zoek

ANBI RMC-Twente

Basisgegevens

Statutaire naam

Regionaal Media Centrum Twente

Roepnaam

RMC Twente

RSIN / fiscaal nummer

8521.05.587

Inschrijvingsnummer KVK

56396244

Adresgegevens

Bezoekadres

Beursstraat 34

7551 HV Hengelo

Doelstellingen ANBI

RMCTwente is een overkoepelende Organisatie van Lokale Omroepen in Twente en wil middels de vorming van ‘n streekomroep werken aan schaalvergroting en professionalisering van de lokale omroepen (in de mediawet “lokale media-instelling” genoemd) om deze slagkrachtiger en toekomstbestendiger te maken.
De missie van de lokale (streek-)omroep komt direct voort uit de verplichtingen die de Mediawet noemt. Deze missie is verder uitgewerkt in het convenant OLON-VNG. Een lokale omroep heeft de verplichting om een lokaal toereikend media aanbod (LTMA) te realiseren.

Uitgebreiderde staat

Beleidsplan:

De streekomroep realiseert op het niveau van de streek (Twente) een professionele journalistieke infrastructuur.

Hiertoe wordt de oprichting en instandhouding bevorderd van een productiebedrijf dat als doel heeft om zorg te dragen voor een onafhankelijke nieuws- en informatievoorziening aan de lokale samenleving en een lokaal toereikend media-aanbod te realiseren waarbij gebruik gemaakt wordt van de belangrijkste media (radio, TV, internet) en de belangrijkste distributiekanalen (de dominante infrastructuren zoals kabel, ether, glasvezel).

Het RMC Twente sluit hiertoe een productieovereenkomst met een productiebedrijf
(momenteel is dit Enschede).

Taken van het productiebedrijf:

 • productie van op het verzorgingsgebied van de streekomroep gerichte professionele journalistieke content.
 • invulling Radio/Audio: De productie van een Twents raamprogramma, onder de werknaam 1Twente, op werkdagen van 06-18 uur.
 • invulling Televisie/Video: De productie van een dagelijks Twents journaal met nieuws en achtergronden, en andere op Twente gerichte content zoals Twente breed. Beheer, ontwikkeling en invulling van een gezamenlijk 1Twente televisiekanaal.

Aansluitend hierop bevordert het productiebedrijf de discussie en meningsvorming over belangrijke maatschappelijke onderwerpen en de betrokkenheid van de burgers bij de politiek, door lange termijn investeringen in onderzoeksjournalistiek, door bevordering van actieve participatie van de inwoners bij discussie en meningsvorming.

Inkomsten en uitgaven:

Het RMC Twente onderscheidt de volgende inkomstenbronnen:

 • Het RMC Twente wordt primair gefinancierd door de aangesloten omroepen.
 • Daarnaast is het streven erop gericht om vanuit de overheid een structurele bijdrage te krijgen voor de journalistieke infrastructuur op streekniveau.
 • Als derde streeft de organisatie naar het verwerven van extra middelen, onder meer door het opzetten van projecten die in lijn liggen met de vastgestelde missie.

De begroting van het RMC Twente bevat twee soorten uitgaveposten:

 • Uitgaven voor gemeenschappelijke voorzieningen
 • Uitgaven voor lokale voorzieningen die gemeenschappelijk worden ingekocht

De bijdrage van de lokale omroepen aan de gemeenschappelijke voorzieningen van het RMC Twente is gerelateerd aan het inwonertal: iedere omroep financiert het percentage dat overeenkomt met het percentage van het totaal aantal inwoners dat de streekomroep bedient, dat in de betreffende gemeente woonachtig is.


Activiteiten:

RMCT en de streekomroep ondersteunt de lokale omroepen om binnen het geheel van de streekomroep financieel en organisatorisch zelfstandig en geborgd in de lokale gemeenschappen te kunnen opereren.

De lokale omroepen hebben daarbij als taken:

 • productie van lokale content, gericht op het verzorgingsgebied van de betreffende omroep, die voldoet aan de basisprincipes en -voorwaarden van journalistieke producties.
 • Beschikbaar stellen van de lokale content voor gebruik in op de streek gerichte journalistieke producties.
 • werving van (financiële) middelen voor de lokale organisatie (subsidies, betaalde opdrachten, reclame, etc.)
 • het bieden van een laagdrempelige leeromgeving die geschikt is om opleidingen in te verzorgen voor de eigen medewerkers, maar ook voor alle personen en organisaties in de gemeente die de missie onderschrijven, en die fungeert als kweekvijver en broedplaats van nieuw talent, nieuwe ideeën en content.
 • werving en opleiding van eigen vrijwilligers en vrijwilligers van samenwerkende organisaties.
 • het opbouwen en onderhouden van een netwerk van organisaties en mensen in de gemeente die de missie van de omroep ondersteunen.
 • Ondersteuning van groepen binnen het verzorgingsgebied van de betreffende omroep die de potentie hebben om op sub-lokaal niveau uit te groeien tot media communities. Iedere gemeente in Twente kent kernen, plaatsen, wijken, kerkdorpen, voor een deel ook voormalige zelfstandige gemeenten, met een sterke eigen gemeenschap en levendige sociale media. Voorbeelden: Bornerbroek in Almelo, Zenderen in Borne, Glanerbrug in Enschede, Beckum in Hengelo, Buurse in Haaksbergen.

Community support

Het RMC Twente ontplooit onder de naam “community support” bovenlokale activiteiten om de lokale omroepen te ondersteunen.

Taken die Community Support heeft zijn onder andere:

 • ondersteunende redactionele faciliteiten zoals een gezamenlijk redactiesysteem voor radio respectievelijk televisie/internet/sociale media
 • een technische dienst die 24/7 support kan bieden aan de lokale organisaties
 • opleidingen voor alle medewerkers, regelen stageplaatsen bij de omroepen, etc.
 • specialistische ondersteuning en advies
 • bovenlokale reclame en sponsoring
 • werving andere bovenlokale financieringsbronnen en hulp bij subsidie aanvragen.
 • professionele personele ondersteuning
 • de deskundigen van het RMC Twente helpen lokaal om het personeelsbeleid op te zetten en uit te voeren. Het RMC Twente organiseert standaard modellen voor: Vrijwilligersovereenkomsten, Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG), Overeenkomst voor betaalde inzet, Functieprofielen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze kunnen wel in aanmerking komen voor vergoeding van gemaakte kosten die noodzakelijk zijn voor de doelstelling van de stichting. Vrijwilligers ontvangen ook geen beloning voor hun werkzaamheden, wel kunnen zij vergoeding krijgen voor gemaakte (reis)kosten.

Bestuurders

Voorzitter

Johan Keizer

Secretaris

Johan Zemansky

Penningmeester

Ben Visser

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze kunnen wel in aanmerking komen voor vergoeding van gemaakte kosten die noodzakelijk zijn voor de doelstelling van de stichting. Vrijwilligers ontvangen ook geen beloning voor hun werkzaamheden, wel kunnen zij vergoeding krijgen voor gemaakte (reis)kosten.

Financiële verantwoording