Verkeer
Stuur appje
Zoek

50 miljoen euro om op 20 plekken in Hengelo scholen te renoveren en nieuw te bouwen

230413 scholen hengelo beckum STILL 1 TWENTE
Het IKC in Beckum gaat onderdeel uitmaken van de nieuw te bouwen Multi Functionele Accommodatie (MFA) in het dorp.
Beeld: 1Twente

Vijftig miljoen euro is er beschikbaar om de komende vijf jaar twintig schoollocaties in Hengelo aan te pakken. Dat betekent onder meer nieuwbouw van de school in Beckum, IKC de Kiem en het Bataafs Lyceum, uitbreiding van IKC Hunenborg en een nieuwe gezamenlijke locatie voor SBO De Batavier en SO De Stapsteen, twee scholen voor speciaal onderwijs.

Afspraken hierover staan in het Integraal Huisvestingsplan Hengelo (IHP), dat de schoolbesturen en de gemeente Hengelo samen hebben opgesteld. In het plan staat hoe de schoolgebouwen in Hengelo en Beckum klaargemaakt worden voor de toekomst. Het gaat om primair, voortgezet en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Tot 2030 is er 50 miljoen euro beschikbaar om de Hengelose schoolgebouwen goed, veilig, duurzaam en onderwijsvriendelijk te maken en te houden. Vervolgens is er tot 2050 nog eens ruim 150 miljoen nodig voor andere gebouwen. De raad moet zich nog uitspreken over dit voorstel van het College van B en W.

“Na renovatie gaan we uit van een verlengde levensduur van 40 à 50 jaar en bij nieuwbouw van zeker 60 jaar.”

Herman Soepenberg, lid van het College van Bestuur van de Stichting Symbio (15 van de 19 basisscholen vallen hieronder) legt uit: "Na renovatie gaan we uit van een verlengde levensduur van 40 à 50 jaar en bij nieuwsbouw van zeker 60 jaar. Deze eerste 50 miljoen is bestemd voor de zogeheten 'eerste tranche'. Over vier jaar gaan we in gesprek over de volgende tranches."

Van krimp naar groei

Waar de gemeente vorig jaar nog uitging van lichte krimp wordt nu gesproken over een lichte stijging van het leerlingenaantal de komende jaren. Soepenberg: "De schoolbesturen gingen daar al wel vanuit. Heeft te maken met een andere manier van prognotiseren dan de gemeente hanteert. Wij kijken daarbij naar de demografische factoren en hoe concreet de plannen voor woningbouw in Hengelo zijn."

In 2024 krijgen in totaal 12.335 leerlingen onderwijs in Hengelo en Beckum. Het aantal leerlingen stijgt naar verwachting de komende jaren licht, naar 12.516 leerlingen in 2040. De stijging wordt met name zichtbaar in het primair onderwijs.

230413 scholen hengelo beckum STILL 1 TWENTE
Lees ook
Hengelo moet jaarlijks 7,5 miljoen euro vinden voor kwaliteitsinjectie schoolgebouwen

Deze week wees vertrekkend minister Hugo de Jonge plekken aan in Nederland waar de komende decennia veel meer dan gemiddeld gebouwd moet gaan worden. Twente is één van die plekken. De redenen: een verwacht tekort aan drinkwater in het westen van het land en de dreiging daar van een stijgende zeespiegel. Dan zal Twente te maken krijgen met een explosieve groei van het aantal inwoners.

Soepenberg heeft het uiteraard gelezen: "Dan zullen we onze plannen natuurlijk moeten bijstellen, maar dat zal dan ongetwijfeld ook gepaard gaan met een grotere bijdrage vanuit het Rijk. Voor nu zijn we heel tevreden met dit collegebesluit."

icon_main_info_white_glyph

'Bovengemiddeld oud'

In de gemeente zijn negen schoolbesturen actief met vijftig schoollocaties, verdeeld over het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. De gemiddelde leeftijd van alle schoolgebouwen is circa 46 jaar, die van de scholen waarmee gestart wordt zelfs 54 jaar. Dat is oud, vergeleken met het Nederlands gemiddelde van circa 42 jaar.

De schoolgebouwen worden state of the art. Met andere woorden: het college kiest voor een hoger niveau op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid dan wettelijk noodzakelijk is. Onderwijswethouder Claudio Bruggink legt uit: "In Hengelo kijken we vooruit en werken we samen in en aan een vitale samenleving. Bij het werken aan deze ambities is het aantrekken, boeien en binden van jong talent en jonge gezinnen één van de grootste opgaven. Hier is het onderwijs onlosmakelijk aan verbonden."

Gebouwen hebben meerdere functies

Gemeente en schoolbesturen hebben samen kritisch gekeken welke wensen en mogelijkheden er per wijk zijn voor de schoolgebouwen. Een schoolgebouw kan voor alle inwoners van een wijk van belang zijn en heeft vaak ook meerdere functies in een wijk, zoals sport, bewegen, kunst en cultuur en zorg.

icon_main_info_white_glyph

Voorgenomen plannen

De Uitvoeringsagenda tot 2030, de zogeheten 'eerst tranche', is onderdeel van het IHP. Daarin staan de voorgenomen plannen voor de komende jaren tot 2030. In deze periode krijgen 20 schoollocaties binnen de gemeente te maken met veranderingen en aanpassingen. Als de gemeenteraad het IHP heeft vastgesteld, werken de gemeente en schoolbesturen de plannen per school verder uit in zogenoemde businesscases. Die worden vervolgens voorgesteld aan de gemeenteraad.

Een greep uit de voorgenomen plannen:

⦁ Voor IKC Hunenborg in de Hengelose Es wordt een uitbreiding voorgesteld.

⦁ Het IKC in Beckum gaat onderdeel uitmaken van de nieuw te bouwen Multi Functionele Accommodatie (MFA) in het dorp.

⦁ Voor IKC de Kiem, nieuwe naam voor de scholen ’t Schöppert en De Schothorst, wordt een vervangend nieuw schoolgebouw voorgesteld.

⦁ Voor het speciaal (basis)onderwijs wordt gezocht naar een nieuwe locatie om de huidige twee locaties van SBO De Batavier en SO De Stapsteen gezamenlijk te huisvesten.

⦁ Voor basisschool de Reflector, een school voor gereformeerd onderwijs aan de Castorweg, wordt voorgesteld om het gebouw te renoveren.

⦁ Voor het Bataafs Lyceum wordt voorgesteld om een nieuw gebouw te bouwen. Waarna het huidige gebouw gerenoveerd kan worden om opnieuw voor onderwijs ingezet te worden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.