Verkeer
Stuur appje
Zoek

Water Natuurlijk trok met BBB de kar, maar valt nu buiten de boot van coalitie in Twents waterschap

20230316 Waterschapshuis Almelo Henk Ketting
Beeld: 1Twente/Henk Ketting

Lange tijd werkten de BoerBurgerBeweging en Water Natuurlijk zij aan zij aan de totstandkoming van een breed gedragen akkoord in het 'Twentse' waterschap Vechtstromen. De verkiezingswinnaars én grootste partijen leken zodoende ook in bestuurlijke zin door het lot aan elkaar verbonden. Toch gaan BBB en WN niet met elkaar verder in het Dagelijks Bestuur. Formateur Piet Zoon adviseert een coalitie van BBB met VVD, CDA en de fractie Ongebouwd Landbouw. Water Natuurlijk snapt er niets van.

Vanaf de eerste dag na de verkiezingen leek het al een bijzondere combinatie: het door natuur- en recreatieorganisaties opgerichte Water Natuurlijk (gesteund door GroenLinks, D66 en Volt) en het bij agrariërs geliefde BBB in één coalitie. Toch leek zo'n constructie lange tijd mogelijk. BBB (dat met 9 zetels het Algemeen Bestuur betreedt) en WN (dat steeg van 5 naar 7 zetels) trokken zelfs samen op bij het opstellen van een bestuursakkoord. Dat akkoord, dat vorige week unaniem is aangenomen, legt in grote lijnen vast wat de doelstellingen voor de komende vier jaar zijn.

Zeer teleurgesteld

Met het aannemen van het bestuursakkoord begon het laatste deel van de formatie: het vinden van partijen die samen een 'coalitie' vormen en dus het Dagelijks Bestuur (zeg maar het college van B&W van een waterschap) gaan leveren. Hoewel er met oog op het brede akkoord veel coalities mogelijk waren, adviseert formateur Pieter Zoon toch om een Dagelijks Bestuur te vormen vanuit de fracties BBB, CDA, VVD en Ongebouwd Landbouw. Welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen, schrijft hij niet in zijn verslag. De nadruk lijkt nu in bestuurlijke zin op de agrarische belangen te liggen.

“We hebben ons tot het uiterste ingespannen om in verbinding en in gesprek te blijven met de BBB. De uitgestoken hand is echter door de fracties van BBB, CDA, VVD en landbouw afgewezen”

Saillant is dat die andere grote partij, Water Natuurlijk, stond te springen om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. In een eerste reactie op haar website zegt de fractie nu zeer teleurgesteld te zijn in het coalitievoorstel. "We hebben ons tot het uiterste ingespannen om in verbinding en in gesprek te blijven met de BBB", aldus WN. "De uitgestoken hand is echter door de fracties van BBB, CDA, VVD en landbouw afgewezen."

Water Natuurlijk zegt de keuze van de vier fracties te moeten accepteren. "Ook al begrijpen wij hem niet." Bij de behandeling van het formatieverslag, aankomende woensdag, hoopt de fractie te horen waarom deze coalitie recht doet aan de verkiezingsuitslag. "En hoe zij voldoende vertrouwen gaan wekken bij alle inwoners, grondeigenaren en bedrijven dat het waterschap alle belangen en functies op rechtvaardige wijze gaat bedienen."

Dichterbij de burger

Hoe dan ook: het door alle ingezetenen aangenomen bestuursakkoord zal de komende jaren de basis vormen van het beleid in het werkgebied van Vechtstromen, dat grofweg Twente en Zuidoost-Drenthe omvat. Het akkoord draagt de titel 'Noaberschap verbindt, samen op koers naar een duurzame toekomst', waarmee het waterschapsbestuur aangeeft dichterbij inwoners, grondeigenaren en ondernemers te willen staan.

20230324 Hans van Agteren Arjan Brouwer Waterschap Vechtstromen 1 Twente Ernst Bergboer
Lees ook
Flinke domper voor Enschedeërs bij waterschap: tóch geen zetel voor BVNL en oud-wethouder stopt als bestuurder

Een aantal speerpunten die de komende jaren een rol spelen: meer actie tegen droogte en watertekort voor landbouw, natuur en in stedelijk gebied (meer water vasthouden) en een grotere inzet op het verwijderen van medicijnresten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het belastingstelsel zal niet worden aangepast. Uitgerekend Water Natuurlijk pleitte als bijna enige partij juist voor een andere verdeling van de lasten, met minder druk voor mensen in een huurwoning.

Extra bestuurder kost anderhalve ton

Wie de nieuwe leden van Dagelijks Bestuur gaan worden, wordt pas later deze maand bekend. In de regel worden dat vertegenwoordigers van de vier partijen die ook lid zijn (en blijven) van het Algemeen Bestuur (zeg maar gemeenteraad van een waterschap). Echter is er onlangs uitgezocht of er één of meerdere bestuurders 'van buiten' kunnen worden aangesteld. De provincie is bereid om daarvoor toestemming te verlenen.

20230316 Waterschapshuis Almelo Henk Ketting
Lees ook
Dualisme in Twents waterschap? Optie voor ongewone constructie met bestuurders ‘van buiten’ is open

Voorgaande jaren bestond het Dagelijks Bestuur - naast watergraaf Stefan Kuks - uit vier leden (3 fte) namens Water Natuurlijk, CDA, AWP en de inmiddels opgeheven fractie Bedrijven. De nieuwe coalitiepartijen breiden het bestuur uit met een vijfde persoon (naar 4 fte). De extra kosten daarvan zijn inclusief alle ondersteuning 150.000 euro per jaar. Als argument voor de uitbreiding wordt de toenemende complexiteit van wet- en regelgeving genoemd.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.