Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Noordoost Twente maakt één vuist voor toekomstbestendig landelijk gebied

Twents landschap 2
Beeld: Leon de Man

Om de impact van hun stem te vergroten hebben de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Losser gezamenlijk een zienswijze ingediend op het ontwerp Nationaal Plan Landelijk Gebied (NPLG). De gemeenten in noordoost Twente trekken samen op om de beleidsmakers in De Haag duidelijk te maken dat een generieke aanpak niet werkt voor een groot landelijk gebied met zowel een grote agrarische sector als meerdere Natura 2000 gebieden.

Opgaven zeer complex

De vier gemeenten geven aan dat de opgaven voor noordoost Twente om het landelijk gebied toekomstbestendig te maken, rekening houdend met integrale opgaven van klimaat, water en natuur, zeer complex zijn. “Een aantal zaken in het ontwerp NPLG helpt niet bij het proces om gezamenlijk te werken aan de gewenste transitie van ons landelijk gebied.” Volgens de vier gemeenten is er grote behoefte aan een concreet toekomstperspectief voor de agrarische sector.

Kennis en ervaring

De vier gemeenten stippen een aantal aandachtspunten aan die cruciaal zijn voor het landelijk gebied in noordoost Twente. Zo wordt gebiedsgericht werken genoemd als belangrijke voorwaarde om draagvlak te creëren en de kans van slagen van gebiedsprocessen te vergroten. “Niemand kent het gebied beter dan onze bewoners, ondernemers en gebiedspartners. Daar zit de kennis en ervaring.”

Gebiedsgericht ‘maatwerk’

In het verlengde hiervan roepen de vier gemeenten nadrukkelijk op om bij het aanwijzen van overgangszones rondom Natura 2000 gebieden en brede bufferzones langs beken ook gebiedsgericht ‘maatwerk’ te leveren. “Laat on per gebied kijken wat de meest effectieve maatregelen zijn. Generiek beleid zoals de overgangszones en bufferzones betekent voor noordoost Twente het eind van de agrarische sector en deze sector is cruciaal voor het in stand houden van ons landschap, voor de leefbaarheid van het gebied en voor recreatie en toerisme.”

Bied boeren perspectief

In de gezamenlijke zienswijze wordt ook aandacht gevraagd voor het sociaal-economisch perspectief, dat agrariërs helpt bij de gewenste transitie en het vinden van nieuwe verdienmodellen. Verder wordt gevraagd voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering om de transitie op gang te brengen. Tenslotte vragen de vier gemeenten om de toch al grote opgaven in noordoost Twente niet nog groter te maken door aanvullende ambities bovenop het natuurpact.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.