Lezen

Et nieje A B C vuur schoolkeender in ’t Twengels

Et nieje A B C vuur schoolkeender in ’t Twengels;Twents en Engels duur mekaa

Et nieje A B C vuur schoolkeender in ’t Twengels

(Twents en Engels duur mekaa)

A - dat is van nen APPEL, mar heurt ok biej APPLE, dat kent ieleu wal

B - dat is nen BOOM woar appels an greuit en BLOMEN dee mooi bleuit

C - is van COMPUTER, den is noe a wier ‘n luk oalderwets

D - dat is DIGITAAL, noe doo’j alns met ’n computer, doar he’j gin pepier biej neudig

E - heurt biej E-MAIL, doarmet goat oene breefkes heel rap duur de loch

F - dat is FACEBOOK, doar kö’j alns opzetten en völ vreendjes ’n duumke
doon

G - is GOOGLE, ’t is efkes zeuken en iej veendt alns wat a’j wetten wilt

H - is van ’t HOES woarin iej woont en in ’t Engels is ‘t HOME

I - dat is INTERNET, doar döt elkéén an met

J - is de JUF, dee steet biej oe vuur de klas

K - heurt biej KNOOIEN, as oe ’t weark nich wil lukken

L - is ’n eersten letter van LAPTOP, den nem iej met in oene tas

M - is van MICROSOFT en MODERNE MEDIA woar heel völle um draeit

N - heurt biej NETFLIX met mooie programma’s woar bienoa alman noar
kik

O - dat is OUTLOOK, 'n programma woara’j oene mailtjes met vot könt
sturen

P - is van PLAYMOBIEL, doar kö’j mooi met spöllen of doar he’j met
spöld

Q - dat is ne QUIZ, mar in ‘t Twents schrief iej gewoon KWIS

R - D dat bunt oene ROOTS, doar woara’j vandan komt, oene vuuroalders
dus

S - is SPOTIFY, doar kö’j oene verhaaltjes vertellen, mar ok luusteren

T - is van TWITTER, woara’j oene kotte grapjes op deelt en van TIKTOK
a’j oe verveelt

U - USB-KABEL, he’j neudig vuur ’t ansloeten en op ’n USB-STICK doo’j
oene bestanden en nemt dee met in ’n tuk of toeten

V - bunt de VOLGERS, dee krie’j op INSTAGRAM

W - is van WHATSAPP op oene tillefoon, doar kö’j ’n helen dag wat met
doon

X - is nog aait den groten onbekeanden

Y - is van YOUTUBE, doar kö’j merakels völle mooie leedjes op veenden

Z - joa, dat bu’j ZÖLF en noe he’j ok et letste woord.

Biej mekaa zoch duur de wearkgroep Twents vuur gröttere keender

Kreenk vuur de Twentse sproak

De Kreenk vuur de Twentse sproak is een groep mensen die zich inzet voor de belang van de Twentse taal. Mocht je meer willen weten klik hier.