Historische stadswandeling door oorlogsverleden Enschede: Doe mee!
Enschede aan Zee

Slim stemmen? Zo pakken Overijsselse partijen de waterproblematiek aan

Woensdag mogen inwoners van Overijssel weer stemmen voor de Provinciale Staten. Dat is het moment om een partij te kiezen die waterproblematiek in Twente aan wil pakken. 1Twente zet de belangrijkste standpunten op een rij.

850864
Foto: Frank Nikkels

Voor inwoners van Enschede is waterproblematiek een terugkerend probleem, soms zelfs dagelijks. Het is dan ook zaak dat de verkiesbare partijen bij de Provinciale Statenverkiezingen standpunten opstellen waarmee deze problemen echt worden aangepakt. 1Twente Extra zet de belangrijkste wateroverlaststandpunten van alle in Overijssel verkiesbare partijen op een rij.

CDA

 • Gegarandeerde waterveiligheid
 • Gevolgen klimaatverandering opvangen
 • Plannen tegen verdroging van landbouwgronden, bos en natuur
 • Plannen om hittestress te verminderen
 • Plannen tegen wateroverlast door toenemende neerslag
 • Samenwerking met Duitsland en andere provincies om de functies van water, natuur, landbouw en toerisme in het ruimtelijk beleid slim te combineren

VVD

 • Onderzoek en innovaties faciliteren op het gebied van klimaatadaptatie

SP

 • Nieuwbouwwoningen standaard voorzien van onder andere een ondergrondse watercontainer
 • Stimulatie van woningcorporaties om dit ook bij bestaande huurwoningen te realiseren
 • Regenwater opvangen in opvangcontainer bij nieuwbouwhuizen
 • Mensen stimuleren om tuinen niet helemaal te betegelen
 • Bestaande betegeling vervangen door groen
 • Stimuleren van vergroening binnensteden

PvdA

 • Investeren in robuuste bescherming tegen hoogwater en overstromingen
 • Stenen in bebouwd gebied vervangen door groen
 • Afkoppeling van regenwaterafvoer bevorderen
 • Bouwen van stevige waterkeringen
 • Bouwen met natuur

D66

 • Aanleggen van natuurgebieden waar een overschot aan water terecht kan
 • Alternatieven voor dijkverhoging, bijvoorbeeld voldoende evacuatieroutes, snelwegen als barrières voor het weten en meer ruimte voor het water
 • Nieuwe bestemmingsplannen moeten worden getoetst op waterveiligheid
 • Grotere waterveiligheid door retentiebeleid
 • Gebruik van een gebied afstemmen op de mogelijkheden van het watersysteem

PVV

 • Sterk maken om de problematiek omtrent de laagwaterstand in Overijssel tegen te gaan
 • Zorgen dat inwoners van Overijssel beschermd zijn en blijven tegen voorzienbare waterschades

ChristenUnie

 • Bij dreigende overstroming moet water tijdelijk worden opgevangen in daarvoor aangewezen gebieden en ingezet worden tijdens droge periodes
 • Bouwen op terpen en wegen op dijken aanleggen
 • Planten, gras en bomen in o.a. woonwijken en bedrijventerreinen om water op te vangen
 • Promotie van de regenton
 • Bij het opstellen van dit waterbeleid moeten inwoners, bedrijven, belangenorganisaties en andere overheden inspraak krijgen

SGP

 • Ruimtelijke maatregelen voor tijdelijke wateropvang
 • Prioriteit geven aan het beheer van voldoende zoetwater
 • Voorzieningen voor afvoer van grote hoeveelheden neerslag en mogelijkheden voor buffering met het oog op droge periodes
 • Plan van aanpak ontwikkelen voor langdurige droogte en de gevolgen daarvan
 • Bouwplannen integraal toetsen op waterveiligheid en klimaatadaptatie
 • Zorgen voor een juridische basis voor schade- of compensatieregelingen voor de uitvoering van noodzakelijke grote ruimtelijke wijzigingen, inclusief de bijbehorende monitoringsprogramma’s
 • Gemeenten stimuleren om verstening tegen te gaan en vergroening te bevorderen
 • Goed en doelmatig beschermen van burgers tegen gevaren van het water van buitenaf en binnenuit
 • Toezien dat het normeren, herstellen en in stand houden van secundaire waterkeringen adequaat wordt doorgezet

GroenLinks

 • Voldoende mogelijkheden voor het afvoeren en vasthouden van (regen)water
 • Meer groen in stedelijk gebied
 • Combineren van functies en ruimte bij inbreiding en verdichting in bestaand bebouwd gebied
 • Zoveel mogelijk vergroenen van de bebouwde omgeving

50Plus

 • Provincie moet versneld maatregelen nemen voor wat betreft de schade voortvloeiend uit de klimaatadaptatie
 • Extra geld reserveren voor mogelijke calamiteiten
 • Verstening tegengaan

Partij voor de Dieren

 • Steden en dorpen vergroenen
 • De leefbaarheid van en het groen in de steden, zoals groene schoolpleinen, tiny forests, voedselbossen en groene speelplaatsen, worden gestimuleerd
 • De provincie neemt maatregelen om betere wateropvang te realiseren en verdroging en hittestress tegen te gaan

Forum voor Democratie

 • Snelle uitwerking van het ruilplan voor de landbouwgebieden met een betere verkaveling, waterhuishouding en ontsluiting waardoor de landbouwsector versterkt wordt

DENK

 • Ondersteunen van diverse projecten en initiatieven die op het vlak van adaptatie worden genomen
 • Projecten op het gebied van waterafvoer en groene daken en tuinen