Enschede

Van Veldhuizen wil groter team voor Twente-lobby: ‘We zijn nu kwetsbaar’

Lobby draait om snel schakelen, precies weten wie, wanneer en waar wordt beslist. Het is een kwestie van samenwerken.. Voor Twente wordt continu gelobbyd om de regio op alle mogelijke terreinen te versterken. "Dat is vakmanschap."

444874 839732
Kelly Adams | Tubantia

Lobby schimmig? "Nee dat is het niet", zegt Van Veldhuizen. Maar het kent wel zijn geheimen. Die geeft hij niet allemaal prijs, omdat je nooit alleen lobbyt. "Aan de andere kant staat vaak de partij die de andere belangen heeft."

Succes en tegenslagen
Lobby is belangrijk voor de ontwikkeling van Twente, zegt de burgemeester van Enschede en voorzitter van Regio Twente. Niet altijd even goed meetbaar, maar in het jaarverslag over 2019 zijn toch successen en tegenslagen vastgelegd. Een klein team zet zich in voor die Twentse lobby, nu 3,5 fte. "Daarmee zijn we kwetsbaar", zegt Van Veldhuizen, die graag een groter team zou hebben. "Er is nog veel meer te halen.â

Maar daar moeten dan eerst alle Twentse gemeenten het over eens worden. Een discussie die Van Veldhuizen in het nieuwe jaar graag wil voeren.

Wat is belangrijk?

Vooraf doelen stellen voor het nieuwe lobbyjaar is moeilijk. Er is een agenda met zaken die gedurende het jaar voorbijkomen en van belang zijn voor Twente. Maar vaak is het een kwestie van snel schakelen bij nieuwe ontwikkelingen. Zoals vorige week, toen Eurocommissaris Frans Timmermans in Brussel de Green Deal aankondigde. Een Europees investeringsprogramma van miljarden, voor maatregelen op gebied van klimaat.

Dat biedt kansen voor Twente, weet lobbycoördinator Annet Horstman van de Regio Twente uit ervaring. "Als zo'n programma wordt aangekondigd kijken we gelijk waar de kansen voor Twente liggen." En dan onderneemt Horsman actie. In het voorjaar staat er al een overleg gepland met verantwoordelijken in Brussel. En burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente zat in de week van de bekendmaking al aan tafel bij Timmermans, als lid van de Nederlandse delegatie in het Europese Comité van de Regio's.

Belangrijk besluit
Lobby is ook een kwestie van voorbereiden. Als je weet dat over een paar maanden een belangrijk besluit valt over bijvoorbeeld investeringen in infrastructuur, is het zaak in de aanloop contact te zoeken met mensen die erover gaan en hen duidelijk te maken waarom die investering of een deel ervan naar een weg of spoor in Twente moet. âMensen denken soms dat het met één telefoontje naar de minister is geregeld", zegt Van Veldhuizen. "Forget it. Ook al is het een partijvriendje, zo werkt het niet."

Als voorzitter van de Regio Twente is hij al snel de aangewezen persoon om bestuurlijk de kar te trekken in de lobby. Bijvoorbeeld als het gaat om de heffing op buitenlands afval, die het kabinet doorvoert. Nadelig voor Twence, de afvalverwerker waar Twentse gemeenten aandeelhouder van zijn en die veel afval uit Duitsland verbrandt.

Politieke brief

"Het is heel hard werken om in Den Haag duidelijk te maken dat dit geen goed plan is." Tot nu toe vond hij weinig gehoor, maar opgeven is geen optie. "We zijn met de Duitse partners in gesprek en binnenkort komt er een politieke brief. Lobby is heel bewerkelijk, we moeten dit slim aanpakken."

En er moeten keuzes worden gemaakt. "Niet over alles de strijd aangaan. Soms win je, soms verlies je.â Van Veldhuizen noemt het voorbeeld van de Internationale School Twente (IST) die de regio wist te behouden en het verlies van onderwijsexpertisecentrum SLO dat vertrekt van Enschede naar Amersfoort.

"Behoud en uitbreiding van de rijksdiensten als SLO vind ik belangrijk, maar een voorziening als IST is een essentiële basisvoorziening voor het vestigingsklimaat van Twente. Het is dezelfde minister die over beide zaken gaat. Kansloze gevechten moet je niet aangaan.â

De successen en tegenvallers

Succes: Behoud van Internationale School TwenteDe Internationale School Twente (IST) in Enschede kan de komende jaren open blijven. Het voorbestaan van de school werd bedreigd door de lage leerlingenaantallen, maar de minister van Onderwijs heeft de school tot 2023 gegeven om dat te verbeteren. Het resultaat van een intensieve lobby samen met provincie en het bedrijfsleven.

Onno van Veldhuizen: âDit hebben we voor de afgrond weggesleept.â IST is van groot belang voor het aantrekken van talent. âZoân voorziening is essentieel als je talent uit het buitenland wilt halen. Uiteindelijk zag de minister dat ook in.â Nu is het doel om de school voor de toekomst overeind te houden en te zorgen dat het leerlingenaantal groeit. âDe bal ligt daarvoor bij het bedrijfsleven.â

Succes: Goede treinverbinding met Berlijn via Hengelo-Almelo
Twente behoudt de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn. Die zekerheid kreeg Twente dit najaar nogmaals van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de komende twintig jaar is dat zekergesteld. âDuitse partijen willen investeren in de bestaande lijn. De route via Arnhem ligt er niet. We hebben tot zeker 2040 de tijd om de lijn via Twente te verbeterenâ, aldus Van Veldhuizen.

Het is de wens van zowel de Nederlandse als de Duitse regering om de treinverbinding tussen beide hoofdsteden te versnellen. Volgens Van Veldhuizen is dat goed mogelijk via de bestaande lijn, waarbij de trein nu nog stopt in Almelo en Hengelo. âDaar richt de lobby zich verder op.â

Succes: Verbreding van de N35 vermindert de filedruk
Lobby is soms een kwestie van de lange adem en dat is het zeker als het gaat om de totale verbreding van de N35, de weg tussen Enschede en Zwolle. De provincie Overijssel lobbyt hier al jaren voor en dit jaar heeft ook Twente, met de Hengelose wethouder Gerard Gerrits voorop, daar vol op ingezet. Met resultaat.

Minister Cora van Nieuwenhuizen kreeg vorige maand van de Tweede Kamer opdracht haast te maken met de plannen voor verbreding. Komend voorjaar is er een extra bestuurlijk overleg en dat moet resulteren in een concrete planning.

Succes: Verdieping Twentekanaal is impuls regionale economie
Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelde in maart 72 miljoen euro extra beschikbaar voor de verdieping van het Twentekanaal. Dat is belangrijk voor de scheepvaart van en naar Twente. Er kunnen straks grotere schepen met grotere belading over de Twentekanalen.

Een belangrijke impuls voor de regionale economie en een stimulans voor vervoer over water. In de zomer van 2020 wordt bekend wie het werk mag uitvoeren, vervolgens kan het werk beginnen. In 2023 moet het klaar zijn.

Tegenvaller: Asbestdakenverbod
De Twentse gemeenten hebben zich jarenlang ingezet voor een verbod op asbestdaken, maar toen het zo goed als zeker leek, strandde dat alsnog in de Eerste Kamer. Op de laatste dag dat de Eerste Kamer in oude samenstelling in functie was, werd de wet weggestemd, terwijl de Tweede Kamer het wetsvoorstel vorig jaar nog bijna unaniem aannam.

Twente heeft zich sterk ingezet voor een duidelijke deadline voor een verbod, met burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente als bestuurlijk trekker.

Wethouder Harry Scholten van Hof van Twente leverde inbreng bij twee hoorzittingen in de Tweede Kamer, er werd een werkbezoek voor Kamerleden georganiseerd en ook via partijkanalen werd de druk op de Tweede en Eerste Kamer opgevoerd. Uiteindelijk zonder resultaat. Van Veldhuizen verwacht dat het verbod er alsnog komt. âVroeg of laat. Dat komt wel goed.â

Tegenvaller: Jeugdzorg
Voor jeugdzorg komt de komende jaren eenmalig 1 miljard euro beschikbaar. Het is het gevolg van een intensieve lobby, onder anderen van de Enschedese wethouder Eelco Eerenberg.

Maar het is niet genoeg, gemeenten willen structureel meer geld. âDe financiering van het sociale domein kan structureel niet zoâ, zegt Onno van Veldhuizen. âAlle innovatieve kracht uit de sector is weg.â

Eerenberg heeft hard aan de lobby getrokken, maar vertrekt naar Utrecht, waar hij wethouder wordt. Voor Twente komt er een nieuwe bestuurlijke trekker die zich namens de Twentse gemeenten hard maakt voor de jeugdzorg. Het is nog niet bekend wie dat wordt.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Lars Smook