Enschede

Enschede droomt ervan om 'een groot groen park' te worden, maar heeft daar nog geen geld voor

Het moet gezegd: voor het eerst ligt er een concreet plan waarin de gemeente Enschede de route uitstippelt om letterlijk uit te groeien tot ‘groene stad’. Maar de uitvoering van zo’n ambitieus plan kost veel geld en dat is er (nog) niet. Het dus is het de vraag of het bij groene dromen en vergezichten blijft.

Er moet in de stad het nodige gebeuren om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te bieden, schrijft het college van B&W in het zogeheten Groenambitieplan waarin het pad tot 2050 staat beschreven. Het huidige groenbeleid is erg versnipperd en het ontbreekt aan een duidelijke structuur. Het verzorgen van de bijna 60.000 bomen in de gemeente verloopt nu niet optimaal, de binnenstad en de singels zijn niet groen genoeg en voor de verbetering van de stadsparken is er geen geld.

Droombeeld groenbeleid enschede perikweg
In de droombeelden van Enschede krijgen ook woonstraten, zoals hier de Perikweg, een groene lint. © Gemeente Enschede

Dromen van groene netwerken

De toekomstige groenstructuur van Enschede wordt geschetst in droombeelden. Als het aan het college ligt komen er groenstroken langs woonstraten en wordt de middenberm van de singel overal opgewaardeerd met een dubbele bomenrij en gevarieerde bloemenstroken. Zo moet er een groot groen netwerk ontstaan.

Sport- en stadsparken krijgen elk een eigen groenbeheerplan waarin wordt ingezet op biodiversiteit. Daar waar plek is in en om woonwijken wordt de stadsbeek, in combinatie met groen, weer zichtbaar gemaakt. Waar geen plek is in de wijk, schuwt het college niet om straten autoluw te maken om ruimte te creëren voor groenstroken. In dichtbebouwde gebieden zoals de binnenstad wordt de oplossing gezocht in het planten van stadsbomen.

Nu al een tekort aan geld

Om te voorkomen dat de droombeelden uiteindelijk waanbeelden blijken, staat de gemeente in de uitvoering voor een grote uitdaging. Het idee is om dat stapsgewijs te doen, door per ‘gebied’ een apart groenbeheerplan te maken. Als de gemeenteraad goedkeuring geeft voor de groenambitie van het college, wordt er een begin gemaakt aan het opstellen van die gebiedsplannen. De uitvoering ervan vraagt wel om investeringen, waarvan het nog maar sterk de vraag is of de gemeente die kan doen.

Cijfertjes groenbeleid enschede
De groenstructuur van Enschede, zoals die er nu uitziet. © Gemeente Enschede

Het probleem is dat mede door bezuinigingen in de laatste jaren het groenbeleid van de gemeente flink is uitgekleed. Uit eerder onderzoek van Arcadis is gebleken dat, om alle oude of slechte beplanting in Enschede te vervangen, er per jaar minimaal 2,74 miljoen euro nodig is. Op dit moment heeft de gemeente jaarlijks 740.000 euro beschikbaar voor vervanging van het groen, maar ook speeltoestellen, trapveldjes, banken, prullenbakken en ander straatmeubilair. Zonder dat er al een investeringsplan is opgesteld, is het duidelijk dat het groenbeleid in de toekomst om grote investeringen vraagt.

170.000 bomenplan

Een eerste kleine stap wordt wel gezet. In de gemeentebegroting, die op maandag 8 november wordt besproken, is een bedrag van jaarlijks 300.000 euro beschikbaar gesteld voor biodiversiteit. Dit geld wordt onder meer gebruikt voor groene schoolpleinen. Meer biodiversiteit wordt als oplossing gezien tegen invasieve exoten. Dat zijn uitheemse planten- en dierensoorten die schadelijk zijn voor flora en fauna. Voorbeelden van invasieve exoten waar ook in Enschede problemen mee worden ervaren zijn eikenprocessierupsen of de reuzenberenklauw.

Ook andere plannen krijgen langzaam vorm. De gemeente heeft bijvoorbeeld de ambitie uitgesproken om 170.000 nieuwe bomen te planten (nu telt de stad bijna 60.000 bomen), het merendeel daarvan zou in het buitengebied moeten komen.

Droombeeld groenbeleid enschede singels
Het droombeeld voor de singels in Enschede: een dubbele bomenrij en gevarieerde bloemenperken. © Gemeente Enschede

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.